Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Profesionálna rodina ako kotva vzťahov v prístave

Mária Magátová
Niečo o deťoch v prístave...
Aj deti v detských domovoch a ostatných ústavných zariadeniach pôsobia na pohľad krásne, spokojne a šťastne. Máte pocit, že sú to romantické lodičky.
Ale bez kotvy! Bez istôt, bezpečia, bez možnosti zaistenia, bez vzťahov...
Detský domov je prístav, ale vôbec nie pokojný, vlny sa v ňom búria, loďky sa zmietajú na vlnách...
Deti majú všetko (hmotné) a predsa, ak nemajú vzťahy, ak necítia lásku od blízkej osoby, nemajú nič..

Čo môžeme urobiť pre tieto deti

Kódex ochrany detstva na území mesta Banská Bystrica

Detstvo môže byť v Banskej Bystrici ešte viac chránené
15 organizácií vytvorilo 10 bodový etický dokument na ochranu detstva. Zavedenie týchto etických pravidiel do praxe organizácií, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi, môže priniesť dostupnejšie a vzájomne prepojené kvalitnejšie služby. V najbližšom období sa Kódex ochrany detstva bude zavádzať do praxe.

Více na http://bb.mestorodiny.sk/

Prezentace ze semináře o hostitelské péči

Prezentace ze semináře "hostitelská péče pro děti z dětských domovů - zkušenosti z praxe, který pořádalo sdružení Děti patří domů 3.10. jsou ke stažení na stránkách http://www.detipatridomu.cz/ v sekci "seminář o HP"

Osobnost dětí umístěných v dětských domovech z pohledu vybraných výzkumů & Ústavní výchova v číslech

Mgr. Veronika Purková
Ústavní výchova patří mezi velmi diskutovaná témata, zejména co se týče jejího negativního dopadu na vývoj dětí a mladistvých. V této práci se budu věnovat zejména dětským domovům (dále DD), jedné z forem zařízení pro výkon ústavní výchovy. Často slýcháváme a čítáváme, že DD mají ty a ty charakteristiky, stejně tak jako děti v nich vyrůstající či mladí lidé, kteří v nich vyrůstali. Většinou se jedná o charakteristiky negativní, které se, bohužel, ne vždy opírají o fakta. Cílem tohoto příspěvku je analýza argumentů a opěrných pilířů zmíněných charakteristik.

Výklad pojmu "nejlepší zájem dítěte"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pojem nejlepší zájem dítěte se objevuje ve všech mezinárodních smlouvách, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala.

Ze znění mezinárodních smluv o právech dítěte nebo obecně lidských právech a základních svobodách, ať již operují pojmem „zájem“ nebo „nejlepší zájem dítěte“, vyplývá, že takovým zájmem je především možnost dítěte za účelem svého plného a harmonického rozvoje osobnosti a schopností vyrůstat v rodinném prostředí a v atmosféře štěstí, lásky a porozumění, a to přednostně v péči své původní rodiny.

Významné legislativní změny ve vztahu k péči o děti v letech 1999 – 2009

Změny právních předpisů týkajících se péče o děti v ústavních zařízeních

Spot kampaně „Hledáme Vás, mámo, táto“

Spot kampaně „Hledáme Vás, mámo, táto“, kterou zahajuje Sdružení pěstounských rodin 1. listopadu 2009 můžete shlédnout na internetu:

na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Sdruzeni-pestounskych-rodin/127254451946

anebo na YOTUBE: www.youtube.com/watch?v=0zY_psv7V84

Více informací o kampani na http://www.pestouni.cz

Správa o súčasnom stave dodržiavania práv dieťaťa v SR za rok 2008

Peter Guráň, Eliška Rusňáková
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Správa o dodržiavaní práv dieťaťa v Slovenskej republike za rok 2008 je v poradí druhou samostatnou správou tohto druhu, ktorú pripravilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej len Stredisko).
Základ minuloročnej správy tvorili aktualizované informácie a dáta, ktoré Slovenská republika poskytla Výboru OSN pre práva dieťaťa počas prezentácií Druhej periodickej správy SR dňa 22. 5. 2007 v Ženeve. Tieto boli doplnené o vlastný monitoring Strediska.

Statistiky Poradního sboru MPSV za rok 2008

Poradní sbor MPSV se konal v uplynulém v roce 2008 celkem dvanáctkrát, přičemž jednou se uskutečnilo výjezdní zasedání v Brně:

  • proti roku 2007 došlo k nárůstu zprostředkování z 84 na 115, u zamítnutých podnětů zůstává počet téměř stejný jako v předchozích letech (v r. 2007 bylo zamítnuto 35 podnětů) - v r. 2008 nebylo doporučeno celkem 31 podnětů,
  • MPSV opakovaně prověřuje možnost umístění dětí v krajích v tzv. „zpětném kolečku“, snahou je najít vhodné náhradní rodiny pro děti z evidence MPSV,

Transformace systému péče o ohrožené děti

Národní akční plán ke stažení níže, další dokumenty k Transformaci naleznete na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/7259

Slovo ministra

Příliš mnoho dětí v České republice tráví dětství v ústavech. A to i přesto, že víme, jak důležitou roli pro vývoj jedince představuje právě raná fáze jeho života. Nechci zpochybňovat úsilí a péči, které zaměstnanci ústavů svým svěřencům věnují, ale domnívám se, že při nejlepší vůli rodinu nahradit nemohou.

Zpráva o plnění doporučení Rady Evropy ohledně práv dětí v ústavech

Práva dětí v ústavech

Zpráva o plnění Doporučení Rady Evropy Rec 2005(5) ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních.
Bragi Gudbrandsson

Zpráva shrnuje odpovědi z dotazníků z 42 členských států RE.

Převzato z http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/resinstitutions_en.asp

Doporučení ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních

Doporučení Rec(2005)5 Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních
přijaté Výborem ministrů 16. března 2005 na 919. zasedání náměstků ministrů

Vysvětlující zpráva v angličtině je na http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/rapport_en.asp

Doporučení v češtině ke stažení níže.

Statistika počtu dětí umístěných v zařízeních ochranné a ústavní výchovy

Počty dětí ve všech zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy ve školních letech 2003/04 až 2008/09.

Převzato z http://www.msmt.cz/socialni-programy/statistika-poctu-deti-umistenych-v-...

Transformace institucionální výchovy

Rámcová koncepce MŠMT v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

Postupný proces transformace systému náhradní výchovné péče ve školských zařízeních má v souladu s aktivitami Národního akčního plánu následující hlavní cíle:

Náměty pro nové rodiny k vyprávění

Terezka - o odlišném etnickém původu ke stažení na http://nahradnirodina.cz/files/File/terezka_pribeh_obrazky.pdf

Anička z velkého domu - ke stažení na http://nahradnirodina.cz/files/File/Anicka_z_velkeho_domu.pdf

Převzato z http://nahradnirodina.cz/ke_stazeni.html

Syndikovat obsah