Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Informační brožurka MPSV
Základní informace o tom, jak na pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Katalog pražských NNO

Aktuální verze k 25.9.09

V rámci činnosti Otevřené skupiny pracující s ohroženými dětmi byl vytvořen, a je pravidelně aktualizován, Katalog základních informací o NNO pracujících v Praze s ohroženými dětmi a mládeží.
Jeho cílem je co nejaktuálněji informovat o nabídkách a činnostech výše zmíněných NNO. Katalog je také plně otevřený, pravidelně je distribuován na všechny strany, přes MHMP také na všechny pražské OSPOD.

Kontaktní osoba Otevřené skupiny: Klára Joklová, joklova@lata.cz

Databáze organizací

Odkazy a kontakty na

 • Krajské úřady o obce s rošířenou působností
 • Organizace zaměřené na NRP
 • Nadační fondy a nadace působící v oblasti NRP
 • Domy na půl cesty
 • Církevní organizace, linky důvěry, manželské a rodinné poradny, občanské poradny
 • Střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny
 • Adresáře sociálních služeb

najdete na http://pestounskapece.cz/databaze.php

Individuální plánování u dětí z dětských domovů

PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana Pazlarová
Publikace vznikla v rámci projektu obč. sdružení Člověk hledá člověka Vstup do života.
Převzato z http://www.clovekhledacloveka.cz/vstup-do-zivota.html

Průvodce mechanismy ochrany práv dítěte

Guide to child rights mechanisms
Průvodce sestavil CRIN a jeho cíloem je informmovat o postupech, jaké dávají jednotlivé mezinárodní organizace na poli ochrnay práv dítěte. průvodce je nadále aktualizovaný a doplňovaný.
Altuální verze je ke stažení v angličtině na http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=19952

Orientační překlad můžete získat použitím Google překladače.

Naše romské dítě

Projekt Střediska náhradní rodinné péče
Stránky projektu s mnoha informacemi, články a pozvánkami na akce na http://rodina.cz/romskedite

Kartičky pro rodiče dětí v dětských domovech

Materiály občanského sdružení STŘEP
Kartičky informují rodiče jednoduchou formou, co je pro jejich dítě důležité. Pomáhají vyznat se v situaci. Vysvětlují důležitost udržení kontaktu mezi rodinou a dítětem. Poskytují informace o tom, kde hledat pomoc a podporu, v praxi pomáhají naplňovat práva dětí i rodičů.
Byly vytvořeny tři verze kartiček pro rodiče tak, aby v nich byly zastoupeny všechny instituce, které do kontaktu s rodiči vstupují - SPOD, dětské diagnostické ústavy a dětské domovy.

Sociální reklama o dětech v dětských domovech a jejich rodičích

Jednou z aktivit občanského sdružení STŘEP v rámci projektu Diskriminace do práce s dětmi nepatří bylo ovlivnit veřejné mínění prostřednictvím série pěti na sebe navazujících sociálních reklam v Lidových novinách a speciální přílohy časopisu GRANTIS.

Pokud Vás zajímá:

 • Co potřebují děti v dětských domovech.
 • Jaké jsou první věty dětí po příchodu do dětského domova.
 • Co cítí rodiče, když jim odeberou dítě do dětského domova.
 • Co dětem v dětských domovech pomáhá.

Multidisciplinární podpora ohroženého dítěte

Bez bariér v nás

Od francouzské inspirace k české praxi v multidisciplinární podpoře ohroženého dítěte a jeho rodiny

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

Mgr. Martina Gottwaldová a kol., 2006
Metodická příručka Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

Popis projektu
Hlavním cílem je systematická příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou, a to již za pobytu v zařízení ústavní péče, na těžkou životní situaci spojenou s odchodem z výchovného zařízení a poskytování preventivní služby klientům, kteří jsou často ohroženi sociálně-patologickými jevy a předčasným ukončením školní docházky spojeným s nedokončením profesní přípravy.

Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009
JUDr. Petr Zeman, Ph.D., JUDr. Simona Diblíková, Mgr. Petr Kotulan, Mgr. Jiří Vlach

V rámci výzkumu byla zkoumána převážná většinu případů, v nichž byla v ČR v roce 2007 uložena ochranná výchova, a dostatečný vzorek případů, v nichž byla nařízena ústavní výchova. Na základě analýzy předložených soudních spisů lze souhrnně konstatovat, že v rozhodovací praxi soudů při nařizování ústavní výchovy a ukládání

Komparace charakteristiky dětí vhodných do osvojení a pěstounské péče v České republice

Mgr. Pavla Štochlová
Jako výstup projektu byl vytvořen podrobný statistický přehled charakteristiky dětí vhodných do osvojení a pěstounské péče se zaměřením na jejich věkové složení, pohlaví,
etnickou příslušnost a zdravotní stav, a to v rámci všech čtrnácti krajů České republiky v roce 2006. Dále byla vytvořena komparace vybraných oblastí mezi jednotlivými kraji České republiky. Tato komparace byla sestavena z relevantních výsledků, a to z výsledků týkajících se důležitých oblastí zájmu problematiky náhradní rodinné péče v České republice.

Návrh opatření k transformaci systému péče o ohrožené děti

Oblast speciálního školství
V rámci diskuze, která se dotýká různých aspektů péče o ohrožené děti v rámci ústavní výchovy včetně koordinace celé problematiky napříč resorty nabízí Diagnostický ústav Hradec Králové k úvaze i posouzení tento návrh:
http://www.ddu-hk.cz/dalsi%20odkazy/navrh.pdf

NRP a děti ve výkladní skříni

Eva Pávková, Openfamily, Brno

Příspěvek ze semináře „Děti v médiích“, který společně organizovali Sdružení SOS dětských vesniček a Informační centrum OSN.

Více o semináři a další příspěvky naleznete na http://sos-vesnicky.cz/index.php?Title=:T%C3%A9ma%20D%C4%9Bti%20v%20m%C3...

Vyhledávání náhradních rodin pro handicapované děti zveřejněním informací o nich

Marie Vodičková, FOD

Příspěvek ze semináře „Děti v médiích“, který společně organizovali Sdružení SOS dětských vesniček a Informační centrum OSN.

Více o semináři a další příspěvky naleznete na http://sos-vesnicky.cz/index.php?Title=:T%C3%A9ma%20D%C4%9Bti%20v%20m%C3...

Syndikovat obsah