Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Harry Harlow a jeho opičky

Videa z výzkumů Harryho Harlowa o vazbě mláďat opiček na matku
http://www.youtube.com/watch?v=hsA5Sec6dAI&hl=sk

Typologie následků psychické deprivace

Zdeněk Matějček
Psychiatrické centrum Praha

Integrovaný systém sociálnoprávnej ochrany dieťaťa

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Zborník príspevkov zo vzdelávacieho seminára pre sociálnych pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a sudcov okresných súdov zodpovedných za výkon ochrany práv detí. Obsahuje príspevky slovenských a talianskych lektorov z odborného seminára, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 6. – 7. marca 2008.

Převzato z http://www.snslp.sk

Vztah mezinárodního osvojení a ústavní péče o děti v Evropě

Shihning Chou, Kevin Browne
Tato studie zkoumala vztah mezi mezinárodním osvojením malých dětí a ústavní péčí na základě dat ze 33 evropských zemí. 25 zemí poskytlo oficiální statistiky poměru domácího a mezinárodního osvojení a data o ústavní péči dětí do tří let.Výsledky ukazují vztah mezi mezinárodním osvojením (ve vysílající i přijímající zemi) a vysokým počtem dětí v ústavech. Údaje naznačují, že mezinárodní osvojení namísto aby počet dětí v ústavech snižovalo, může přispívat k pokračování užívání stavní péče.

A zase ty klece: opakované noční můry české sociální péče

David Kocman
Článek o problematice používání klecových lůžek v ČR ze zajímavých úhlů pohledu ke stažení na http://www.kvalitavpraxi.cz/deinstitucionalizace.html

Individuální plánování pro lidi se zdravotním postižením

Milena Johnová

Individuální plánování je v sociálních službách často vnímáno jako administrativní přítěž. Důvodem je nejspíš snaha vyhovět různým kontrolorům kvality (inspektoři, zřizovatelé apod.) a neporozumění praktickému významu této činnosti. Individuální plánování má přitom zásadní význam pro kvalitu služeb. Jde o to, objevit v něm původní smysl: poskytnutí bezpečí pro uživatele a jistoty poskytovatele služeb, zpřehlednění situace uživatele služby a ujasnění dalších kroků všech zainteresovaných lidí.

Fórum náhradní rodinné péče

Dočasné diskusní fórum pro pěstouny a osvojitele je na http://nrp.unas.cz/

Správa z Poľska

Správa o systéme profylaktiky, krízovej intervencie a podpory rodinám v kríze v meste a okrese Kielce (Poľsko)

Daniela Žilinčíková, Návrat
I.časť: Systém prevencie, krízovej intervencie a podporných služieb na území samosprávy (mesto a okres Kielce)
II. časť: Fetal alkoholový syndróm a možnosti jeho liečby
(Centrum pre náhradnú rodinnú starostlivosť Ledziny)
III.časť: Vybraná legislatíva

Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda

Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., Brno

Právní rozhledy č. 9/2008, s. 309 a násl., na stránkách www.vzd.cz publikováno s laskavým souhlasem nakladatelství C.H.Beck

Pěstounská péče je tradičním nezastupitelným soukromoprávním institutem, upraveným zákonem o rodině. Při jeho intertpretaci a aplikaci je třeba vycházet z českého právního řádu jako celku, ale též z judikatury Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva. Naopak je třeba abstrahovat od politických rozhodnutí, která v minulosti vyústila v likvidaci pěstounské péče.

Závěrečné práce studentů MU Brno

Vyhledávání podle klíčových slov. Náhradní rodinná péče, dětský domov a další.

http://is.muni.cz/thesis/prace_na_stejne_tema.pl

Deklarácia dieťa potrebuje rodinu

Deklarácia neštátnych detských domovov združených v Združení zástupcov neštátnych detských domovov v SR, prijatá na Valnom zhromaždení 21. 6.2007

Neštátne detské domovy si uvedomujú, že najlepšia na výchovu dieťaťa je rodina, a preto vynaložia úsilie, aby prostredie, v ktorom sa starajú o deti, odkázané na náhradnú starostlivosť, sa svojimi priestormi ale najmä formami a metódami práce čo najviac priblížilo bežnému životu v rodine.

Studie využití metody EEG biofeedback při úpravě hyperkinetických poruch chování v praxi speciálních školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

PhDr. Pavel Janský a kol.,
Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Hradec Králové

Zdůvodnění potřeby studie a její cíle

Syndrom ADHD je významným rizikovým faktorem při vývoji dětí a k jeho plnému rozvoji dochází v situacích, kdy na primární organické symptomy navazují poruchy sociálního přizpůsobení, mající vyjádření v následných poruchách chováni, vytvářejících sekundární symptomatiku. V takové situaci existuje reálné nebezpečí možné neurotizace jedince, včetně fixace poruch chováni do povahových změn ve smyslu psychopatologizace osobnosti.

Převedení školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy z rezortu MŠMT do gesce rezortu MPSV

PhDr. Pavel Janský, ředitel Dětského diagnostického ústavu Hradec Králové
V současné době (březen 2007 -pozn. VZD) probíhají diskuze a jednání vedoucí k zásadní změně v legislativním postavení školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V rámci snahy sjednotit rozšířený kontext sociální práce, včetně veškeré příslušné agendy pod jediný resort, mohlo by dojít k převedení školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Systém náhradní výchovy

Jakub Dvořák
Systém náhradní výchovy je relativne komplikovanou soustavou institucí a orgánu, které se podílejí na výchove detí mimo vlastní nebo náhradní rodinu. Systém je specifický tím, že na nej zevnitr i zvnejšku pusobí na ruzných úrovních mnoho casto i protikladných vlivu, které je velmi nesnadné až nemožné postihnout. Cílem tohoto textu je zachytit soucasný stav usporádání systému a do budoucna reflektovat prípadné zmeny, které se v nem odehrají.

Program vzdelávania náhradných rodicov ako prevencia a riešenie situácií sociálneho ohrozenia

Realizátor projektu:
S.P.A.C.E., n.o. Centrum pre analýzy sociálnej politiky
Autor správy z výskumu:
Eva Kelley
Hlavný ciel projektu: Pomoc náhradným rodicom udržat si zamestnanie formou výskumu a vzdelávania.
Špecifické ciele:

  • identifikácia potrieb a rizikových situácií straty zamestnania
  • príprava na prevenciu a riešenie situácií sociálneho ohrozenia
  • zlepšenie pracovných zrucností
  • zvýšenie právneho povedomia
  • zlepšenie pocítacových zrucností
  • podpora sociálnej inklúzie detí z náhradných rodín
Syndikovat obsah