Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Spolu do zaměstnání

Podpora mladých dospělých se zkušeností ústavní výchovy
Letní dům

Statistická ročenka MPSV za rok 2013

Ve statistické ročence MPSV jsou k dispozici údaje o sociálně-právní ochraně dětí, počtech klientů sociálních služeb a další informace. Nadále kelsá počet dětí umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Celá ročenka je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/19296/MPSV_rocenka2013_webb.pdf

Úmluva o právech dítěte a komentáře Výboru pro práva dítěte OSN

Na stránkách http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-deti-mladez/dokumenty-udalosti-3.html
je k dispozici Úmluva o právech dítěte v jazyce srozumitelném dětem ve slovenštěna a romštině a dalších jazycích. Dále zde najdete komentáře Výboru OSN k některým klíčovým oblastech ochrany dětí, např. právo na ochranu před tělesnými tresty, práva dětí v soudních řízeních, práva dětí s postižením, participace dětí atd.

Multidisciplinárne diagnostické centrá pre poruchy fetálneho alkoholového spektra na Slovensku

Na Slovensku sa vytvárajú 2 odborné pracoviská, ktoré by mohli pomôcť deťom so špecifickými ťažkosťami v rôznych oblastiach vývinu, resp. ich opatrovateľom.

Manuál implementace standardů pro pověřené osoby působící v NRP

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f)
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Struktura manuálu kopíruje uspořádání standardů kvality, jež jsou přílohou prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Dotační řízení MPSV na podporu rodiny

Odbor sociální a rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program Rodina a ochrana práv dětí pro rok 2015. Metodiku pro rok 2015 a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2015 naleznete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/19046 . Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby-rodina. Aplikace byla zpřístupněna od 1. září 2014, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2014 včetně.

Manuál vyhodnocování a tvorby individuálních plánů ochrany dítěte

Rodič ihriskom pre svoje dieťa

Web stránka hra.navrat.sk ponúka videonávody pre rodičov (i odborníkov) ako sa stať ihriskom pre svoje dieťa
http://hra.navrat.sk/tipy-a-triky/ako-sa-stat-ihriskom-videonavody

(každé) Detstvo potrebuje HRU, niektoré detstvo potrebuje hru terapeutickú.

Organizácia Návrat pripravila v tomto roku pre klientov svoje odborné služby odeté v "hrovom" šate a formou hry komunikuje aj s verejnosťou http://hra.navrat.sk/

Manuál transformace ústavů

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Publikace byla vytvořena Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora transformace sociálních služeb.
Manuál transformace ústavů je určena zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb. Tedy těm, kteří nesou zodpovědnost za systém, podobu a změny sociálních služeb a těm, kteří poskytují sociální služby v institucích ústavního typu.

Výzva k předkládání projektů v rámci fondů EHP

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 11. července 2014 výzvu k překládání projektů v rámci Malého grantového schématu programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z Fondů EHP pro prioritní oblasti Zapojení dětí do rozhodovacích procesů a Zvýšení povědomí o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit.

Více informací naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/17576

Směrnice OSN k alternativní péči ve verzi pro děti

Anglická verze dokumentu určeného dětem, který jim přibližuje obsah směrnice OSK k alternativní péči o děti.

Převzato z http://resourcecentre.savethechildren.se/library/your-right-be-family-an...

Manuál standardů kvality pro OSPOD

MPSV

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany

Pracovní příručka pro zavádění standardů kvality sociálně právní-ochrany pro OSPOD.

http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/systemova-podpora-procesu-transfor...

Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti

Sobotková, Irena - Očenášková, Veronika
Objednávky: e-shop Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
http://www.evup.upol.cz/

Jsem speciální brácha/ségra…protože naši jsou pěstouni!

„V knížce jsme chtěli vyjádřit slovy i obrázkem, jak se někdy děti a mladí lidé cítí, když u nich v rodině vyrůstá ještě další dítě, které nemá takové štěstí být se svými rodiči“, říká sociální pracovnice a psycholožka Ria Černá. A autory jsou ti nejpovolanější – děti a dospívající, jejichž rodina se stala rodinou pěstounskou. Autentická slova autorů doplňuje komentář sociálních pracovníků, který zároveň pomůže rodičům v tom, jak své dítě při čtení knížky provázet.

http://www.amalthea.pardubice.cz/publikace/2014/jsem-specialni-bracha_we...

Syndikovat obsah