Odborné

Výzkumy a další odborné zprávy a texty

Péče o ohrožené děti na Novém Zélandu

Reportáž z konference IFCO v Dublinu 2009

Tomáš Řemínek, Mikuláš, o.p.s.

Následná péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice - situační analýza

Jan Folda, Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Anna Šabatová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Renata Janíčková, Martina Vančáková

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá zpráva je k dispozici na http://www.sos-vesnicky.cz/res/data/027/003193.pdf

Komparace charakteristiky dětí vhodných do osvojení a pěstounské péče v České republice

Mgr. Pavla Štochlová
Jako výstup projektu byl vytvořen podrobný statistický přehled charakteristiky dětí vhodných do osvojení a pěstounské péče se zaměřením na jejich věkové složení, pohlaví,
etnickou příslušnost a zdravotní stav, a to v rámci všech čtrnácti krajů České republiky v roce 2006. Dále byla vytvořena komparace vybraných oblastí mezi jednotlivými kraji České republiky. Tato komparace byla sestavena z relevantních výsledků, a to z výsledků týkajících se důležitých oblastí zájmu problematiky náhradní rodinné péče v České republice.

Vztah mezinárodního osvojení a ústavní péče o děti v Evropě

Shihning Chou, Kevin Browne
Tato studie zkoumala vztah mezi mezinárodním osvojením malých dětí a ústavní péčí na základě dat ze 33 evropských zemí. 25 zemí poskytlo oficiální statistiky poměru domácího a mezinárodního osvojení a data o ústavní péči dětí do tří let.Výsledky ukazují vztah mezi mezinárodním osvojením (ve vysílající i přijímající zemi) a vysokým počtem dětí v ústavech. Údaje naznačují, že mezinárodní osvojení namísto aby počet dětí v ústavech snižovalo, může přispívat k pokračování užívání stavní péče.

Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda

Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., Brno

Právní rozhledy č. 9/2008, s. 309 a násl., na stránkách www.vzd.cz publikováno s laskavým souhlasem nakladatelství C.H.Beck

Pěstounská péče je tradičním nezastupitelným soukromoprávním institutem, upraveným zákonem o rodině. Při jeho intertpretaci a aplikaci je třeba vycházet z českého právního řádu jako celku, ale též z judikatury Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva. Naopak je třeba abstrahovat od politických rozhodnutí, která v minulosti vyústila v likvidaci pěstounské péče.

Systém ochrany dětí bez péče rodičů v České republice

Czech Statistical Office (2006), ‘System, in support of children without parental care in the Czech Republic’. Prague: Czech Statistical Office. Country Analytical Report prepared for the MONEE Project, UNICEF IRC.
Zpráva Českého statistického úřadu vypracovaná pro UNICEF v rámci Projektu MONEE v roce 2006.
Zabývá se počty dětí ve všech formách náhradní péče (kojenecké ústavy, dětské domovy, ústavy sociální péče, pěstounská péče včetně SOS vesniček, osvojení) a vývojovými trendy těchto dat.
Navíc obsahuje oddíl o ochraně dětí před násilím.

Sourozenci a pěstounská péče

Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík
Středisko náhradní rodinné péče

Sourozenecký vztah se jeví jako významný resilientní činitel, který působí v životě osob vyrůstajících v pěstounských rodinách.
Znamená to, že v osudu lidí vystavených kdysi nebezpečí psychické deprivace má funkci ochrannou či obrannou a přispívá (v součinnosti s jinými takovými činiteli) k příznivému vývoji daného jedince i přes výchozí nepříznivé podmínky.
Celý článek na http://www.rodina.cz/clanek2634.htm

Raná péče o děti mezi rodinou a státem

Videozáznam z mezinárodní konference konané v Černínském paláci 22. - 23. listopadu 2007
Mezi přednášejícími byli kromě předních našich i mnozí zahraniční odborníci např. Prof. Dr. Dr. hc. mult. Theodor Hellbrügge nebo Prof. Thomas K. Johnson, Ph.D a další.
Shlédnout můžete jednotlivé příspěvky.
http://www.mpsv.cz/cs/5271

Zvyšovanie kvality poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch - zameranie na profesionálne rodiny zamestnancov

Filadelfiová, Jarmila. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava.

Zásahy veřejné moci do rodičovských práv a jejich dopad na rodinný život

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Praha 2006.

Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny

Věduna Bubleová, Jiří Kovařík, Hana Pazlarová, Renata Janíčková
Praha, Středisko náhradní rodinné péče – VÚPSV 2002. 63 s., lit, příl.

Výskum odhaľuje mýty o pestúnskych rodinách

Mimovládna organizácia Návrat zverejnila 6. 11. 2007 zistenia kvalitatívnej výskumnej sondy, ktorá sa uskutočnila vďaka spolupráci s výskumnou agentúrou Krajinka. Výskum naznačuje mýty a predstavy, ktoré istá, z pohľadu potrebných detí, perspektívna časť verejnosti o pestúnskych rodinách prechováva.

Syndikovat obsah