Práva dítěte

Nově vznikající iniciativy umožňují ČR naplnit další z dětských práv

PhDr. Linda Švrčinová

Text se zabývá problematikou uplatňování dětských práv v České republice. Zaměřuje se na konkrétní právo dítěte na vyjádření vlastního názoru a nastiňuje stav plnění tohoto práva u nás a v zahraničí. Seznamuje čtenáře se zahraničním modelem práce mladých z náhradní péče prostřednictvím organizace International Foster Care Organization (IFCO).
K přečtení v příloze.

Evropská úmluva o výkonu práv dětí

European Convention on the Exercise of Children's Rights

Přijata Radou Evropy 25. ledna 1996 ve Štrasburku.Pro ČR platná od 1. 7. 2001 pod číslem zákona ve sbírce: 54/2001 Sb.
Tato úmluva má za cíl podporu práv dětí a ochranu jejich nejlepšího zájmu. Poskytuje procesní opatření, která umožní dětem vykonávat jejich práva, včetně povinnosti poskytnout jim relevantní informace potřebné k tomu, aby tak mohly učinit, a to zejména v rodinných řízeních před soudními orgány.
Mezi rodinná řízení, která mají zvláštní význam pro děti, jsou především ty o výchově, pobytu, přístupu, otázce rodičovství, právního opatrovnictví, ochraně před krutým či ponižujícím zacházení atd.
Stálý výbor zřízený podle úmluvy (T-ED) řeší otázky týkající se jejího výkladu a provádění, navrhuje změny, a pomáhá vnitrostátním orgánům, které vykonávají funkce uvedené v článku 12.2. úmluvy.

Národní strategie ochrany dětí - "Právo na dětství"

Text v příloze

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Tato úmluva, známá jako Evropská úmluva o lidských právech (ECHR), chrání občanská a politická práva, a obsahuje základní hodnoty Rady Evropy .

Článek 1 uvádí, že články Úmluvy by měl "platit pro všechny v rámci své jurisdikce".
I když text této úmluvy obsahuje několik specifických odkazů na děti, některé jeho články byly použity Evropským soudem pro lidská práva a Evropskou komisí na ochranu a podporu dětských práv.

"Jaká jsou vaše práva", stránka EU pro děti

Internetové sránky Evropské unie zařazují v části "Pro školáky" sekci "Jaká jsou vaše práva". Jsou určeny dětem a dospívajícím. Zábavnou formou informují nejen o základních právech, ale i o kontaktech, adresách, kam se obrátit o pomoc v jednotlivých zemích EU.
Stránky jsou ve všech jazycích EU.

http://europa.eu/kids-corner/
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_en.jsp?main=true&initLang=CS

Práva dětí

Práva dětí
Hledání nejlepšího zájmu dítěte v kontextu práva na rodinný život
Mgr. Klára Panovská Ille

Péče o děti do 3 let

Péče o děti do 3 let
Zrušit kojenecké ústavy? Ano, ale ne teď. A proč ne teď? Právě teď!
Mgr. Ria Černá

Sociální pracovnice a psycholožka Mgr. Ria Černá ve svém příspěvku s názvem Zrušit kojenecké ústavy? Ano, ale ne teď. A proč ne teď? Právě teď! se zamýšlí nad tématem rušení kojeneckých ústavu, shrnuje klady a polemizuje s negativy, se kterými přichází zastánci ústavních zařízení.
Více se dozvíte na http://www.cijedite.cz/?nav=temata/pece-o-deti-do-3-let.html&comment=11

Péče o děti do 3 let

Podněty Výboru pro práva dítěte při RVLP

Výbor pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva přijal na svém zasedání dne 18.8.2011 několik podnětů:

  • Podnět týkající se zastoupení dítěte v soudním řízení
  • Podnět týkající se předběžných opatření a řízení ve věcech nezletilých, rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, opravných prostředků ve věcech upravených zákonem o rodině a právní moci rozsudku odvolacího soudu ve věci ústavní výchovy nezletilého

Nerovné příležitosti dětí z vyloučených lokalit

Mgr. Martin Šimáček

Ředitel agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček zpracoval na základě osobních zkušeností získaných na této pozici příspěvek na téma Nerovné příležitosti dětí z vyloučených lokalit, který pojednává o nejlepším zájmu dítěte v kontextu dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Doporučení Výboru pro práva dítěte k dodržování ÚPD v ČR

Výbor pro práva dítěte zhodnotil situaci dodržování práv dětí v ČR a vydal svoje doporučení. K dispozici jsou v příloze nebo na stránkách http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs57.htm

Nyní k dispozici finální verze v angličtině a český překlad.

Český překlad vypracovala Rada vlády pro lidská práva a je ke stažení na
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpr...

Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 2010 - Práva dětí

Anna Šabatová, František Valeš a Selma Muhič Dizdarevič 20. června 2011 představili za Český helsinský výbor Zprávu na tiskové konferenci.

ČHV tuto Zprávu vydává každoročně od roku 1994.

Obsažená témata: diskriminace, práva dětí, práva žen, svoboda slova, vězeňství, justice, cizinci, násilí motivované nanávistí, zdravotnictví, sociální zabezpečení, práva osob se zdravotní postižením, práva seniorů, sociální bydlení!

Celá zpráva k přečtení v příloze, níže vybraná pasáž oblasti práv dětí.
Převzato z http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2011061701

Kolokvium k babyboxům

Zápis z odborného kolokvia pořádaného zmocněncem pro lidská práva a národnostní menšiny k otázce babyboxů

Kolokvium se konalo 24.8.2010

Převzato ze stránek Rady vlády pro lidská práva
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/uvod-55932/

Úmluva o právech dítěte - UNCRC

(Convention on the Rights of the Child) je mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child).
Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989.
V příloze česká verze, anglická verze včetně verze pro děti.

Správa o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku za rok 2010

Slovenské stredisko pre ľudské práva

Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2010

Český helsinský výbor

Obsahuje i kapitolu Adama Křístka o dodržování práv ohrožených dětí.

Celá zpráva je ke stažení na http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2011062002

Syndikovat obsah