Práva dítěte

Poznatky veřejného ochránce práv z návštěv zařízení pro děti

Tisková zpráva VOP z 17.5.2011

V systému péče o děti stále přetrvává roztříštěnost, jejíž důsledky některé děti poškozují. Podle ochránce je třeba usilovat o přechod od institucionalizované péče ke zřizování malých zařízení rodinného typu, které by byly schopny pružně reagovat na potřeby dětí. Rovněž chybí systematická sociální práce s rodinou, aby se zvýšila šance dětí na návrat z ústavní péče.

Profesionálne rodiny a ochrana dieťaťa

Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Stanovisko rozoberá súčasný stav umiestňovania detí do profesionálnych rodín predovšetkým z hľadiska dodržiavania práv dieťaťa a prináša konkrétne odporúčania, ako ešte lepšie zabezpečiť najlepší záujem dieťaťa.

Celý text stanoviska je na http://www.snslp.sk/#page=2191

Analýza stavu dětských práv v ČR

Mgr. Jan Folda, Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Adam Křístek

Nevládní zpráva LLP o dodržování Úmluvy o právech dítěte

Liga lidských práv

Nevládní zpráva předložená Výboru pro práva dítěte OSN sídlícího v Ženevě.
Text zatím pouze v angličtině, český překlad bude pravděpodobně později k dispozici.

Usmernenia v oblasti súdnictva priateľského k deťom

Súdy rozhodujú o dôležitých udalostiach v živote detí. Čo si o systéme súdnictva myslia deti?
17. novembra 2010 boli na úrovni Rady Európy prijaté Usmernenia v oblasti súdnictva priateľského k deťom (zatiaľ len anglická verzia).
Tieto usmernenia poskytujú praktický návod všetkým štátom Európy, ako zabezpečiť zlepšenie prístupu detí k ochrane práv prostredníctvom súdneho systému a ako zabezpečiť zlepšenie zaobchádzania s deťmi v súdnom systéme.

Nálezy Ústavního soudu týkající se práv dětí

I.ÚS 2661/10 k rozhodování o střídavé výchově a zjištění názoru dítěte na věc

Citace z nálezu: "Ústavní soud proto neshledává důvodu, pro který bylo v řízení před soudy obou stupňů, zejména pak před odvolacím soudem, nezletilé A. odepřeno (i přes její výslovný požadavek) právo na slyšení, zejména jestliže se sama ocitla v situaci, kdy zde nebylo blízké osoby, jež by se o ni postarala

Rozsudky ESLP týkající se odebírání dětí ze sociálních důvodů

Celý text rozsudků v českém jazyce ke stažení níže.

Převzato z http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=390&page=1

K porušování práv dětí při jejich odebírání z rodinného prostředí

Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva projednal dne 3. 6. 2010 situaci odebíraných dětí na základě kasuistik a informací o realizaci národního akčního plánu transformace systému péče o ohrožené děti. Nad jeho rámec, protože je situace v některých kauzách alarmující, navrhl výbor opatření, s nimiž seznámil zmocněnec vlády pan Michael Kocáb veřejnost na odpolední tiskové konferenci.

Nevládní zpráva VZD o dodržování Úmluvy o právech dítěte

V zájmu dítěte

Verze odeslaná Výboru pro práva dítěte
Rozhodli jsme se využít práva, které nám dává Úmluva o právech dítěte a napsat zprávu o dodržování Úmluvy o právech dítěte v částech, které se týkají péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu a předložit ji Výboru pro práva dítěte v Ženevě.

Pracovní verze zprávy byla na našich stránkách k dispozici od června 2010 s výzvou k připomínkám.

Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2009

Český helsinský výbor

Zpráva obsahuje také kapitolu Adama Křístka "Péče o ohrožené děti", která je ke stažení na http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=1970010103

Celý obsah zprávy je na http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2010052005

Směrnice OSN o náhradní péči o děti

Aktualizováno

Text směrnice OSN v českém překladu, který vydalo SOS sdružení dětských vesniček, ISS a MPSV.
Směrnice byly přijaty Valným shromážděním OSN v listopadu 2009.

Zpráva o plnění doporučení Rady Evropy ohledně práv dětí v ústavech

Práva dětí v ústavech

Zpráva o plnění Doporučení Rady Evropy Rec 2005(5) ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních.
Bragi Gudbrandsson

Zpráva shrnuje odpovědi z dotazníků z 42 členských států RE.

Převzato z http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/resinstitutions_en.asp

Doporučení ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních

Doporučení Rec(2005)5 Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních
přijaté Výborem ministrů 16. března 2005 na 919. zasedání náměstků ministrů

Vysvětlující zpráva v angličtině je na http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/rapport_en.asp

Doporučení v češtině ke stažení níže.

Příspěvek k zasedání Výboru pro práva dítěte při OSN dne 17. 9. 2004

Chris Gardiner, prezident IFCO (Mezinárodní organizace pěstounské péče)

Publikováno v časopise Náhradní rodinná péče 2004/3

UNICEF: „Uvědomujeme si také, co ústavní péče dělá se společnostmi. Podporuje diskriminaci tím, že mlčky podporuje myšlenku, že určité skupiny dětí, ať již osiřelé, nebo opuštěné, žijící s postižením nebo z rodin ovlivněných AIDS, by měly žít odděleně od společnosti... užívání ústavní péče také brání rozvoji komunity a společnosti jako celku.“

Nevládní zpráva k plnění Úmluvy o právech dítěte

Na stránkách Sdružení zastánců dětských práv ČR
http://dcicz.org/section.php?sectname=dokumenty&subsect=nevladni_zprava
naleznete příspěvky k plnění Úmluvy od zástupců nevládních organizací:

  • PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D, člen DCI CZ
  • PhDr. Milena Lvová, Csc., členka DCI CZ
  • Dětské krizové centrum
  • Koalice nevládních organizací „Společně do školy“
  • Stálá konference asociací ve vzdělávání, SKAV
Syndikovat obsah