Práva dítěte

Systém péče o ohrožené děti je stále o institucích, nikoli o rodině

Ačkoli se ochránce v zařízeních nesetkal s případy týrání nebo vysloveně špatného zacházení, znovu musí konstatovat, že celý systém péče je komplikovaný a péče je příliš institucionovaná. Chybí preventivní péče, práce s rodinou, užší spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a sociální služby.

Zpráva ombudsmana z návštěv diagnostických ústavů

Zpráva Veřejného ochránce práv ze systematických návštěv diagnostických ústavů, 2013

Zpráva ombudsmana z návštěv středisek výchovné péče

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv středisek výchovné péče, 2013

V rámci série systematických návštěv zařízení, ve kterých jsou v České republice umístěny děti, se veřejný ochránce práv zaměřil rovněž na střediska výchovné péče. Celkem jich bylo navštíveno pět a v žádném z nich nebylo konstatováno špatné zacházení. V některých však byly shledány nedostatky v oblasti materiálních podmínek, či zajištění soukromí dětí.

Zpráva ombudsmana z návštěv kojeneckých ústavů

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv zdravotnických zařízení poskytujících péči ohroženým dětem do 3 let, 2013

Mami, tati, znáš má práva?

Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte
J. Votavová a kol., Praha 2008

Seriál "Ochránce" – 16. díl – Problémy spojené s rodičovstvím

Čerpání rodičovského příspěvku — Přijímání do mateřských škol
26 min., 2012
Režie Z. Kotrla, Česká televize

Standardy péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Poznatky ze systematických návštěv veřejného ochránce práv

Slovenské úrady práva dieťaťa neochraňujú, naopak porušujú ich.

Verejná ochrankyňa práv SR vo svojej aktuálnej správe k ochrane maloletých občanov SR, ktorí sa ocitli v cudzine, kriticky hovorí o neochote a nekonaní príslušných úradov Slovenska

Seriál "Ochránce" – 9. díl – Orgán sociálně-právní ochrany dětí

26 min., 2012
Režie Z. Skokan, Česká televize

Vztahy sourozenců v náhradní péči

Protože jsme sestry a bratři

Mezinárodní sdružení SOS dětských vesniček

Publikace obsahuje shrnutí výstupů z několika výzkumů týkajících se vztahů sourozenců v náhradní péči. Celá zpráva je k dispozici v 5 jazykových verzích na http://www.sos-childrensvillages.org/What-we-do/Research/Pages/Sibling-r...

Práva dětí v alternativní péči

Národní zpráva z vrstevnického výzkumu

Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek

Projekt Práva dětí v alternativní péči – od teorie k praxi se snaží prostřednictvím aktivního zapojení mladých lidí do vý-
zkumu získat poznatky o tom, jak je stávající systém péče a podpory mladých lidí při jejich odchodu do samostatného
života viděn samotnými aktéry, jak hodnotí jeho efektivitu a vstřícnost. Projekt, kterého se zúčastnili mladí lidé z České
Republiky, Polska, Finska a Albánie, přináší nový pohled na systém péče v uvedených zemích a umožňuje navrhovat

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání jako pojem moderní pedagogiky
Mgr. Iva Pikalová
http://www.cijedite.cz/?nav=temata/inkluzivni-vzdelavani.html&comment=44
Inkluzivní vzdělávání pohledem ředitelky základní školy
Mgr. Jana Matoušová
http://www.cijedite.cz/?nav=temata/inkluzivni-vzdelavani.html&comment=45

Příspěvky z konference Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

V příloze jsou k přečtení příspěvky vystupujících na konferenci, kterou veřejný ochránce práv uspořádal v Poslanecké sněmovně k problematice práv dětí a podmínek v zařízeních pro děti 5. dubna 2012 pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti konferenci v Poslanecké sněmovně s cílem seznámit odborníky i poslance se svými zjištěními ze svých systematických návštěv v zařízeních pro děti.

Zapomenuté rodiny - dopady uvěznění

Zpráva VOP z návštěv zařízení pro výkon ústavní výchovy

Ačkoli se systematické návštěvy veřejného ochránce práv v zařízeních pro děti tradičně zaměřily na otázku respektování základních práv a svobod a na posílení ochrany před špatným zacházením, nemohl ochránce v této souvislosti opominout samotnou podstatu věci, tedy vlastní umisťování dětí do ústavních zařízení.

Syndikovat obsah