Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Psychotraumatológia - Attachment - Psychoterapia .

Konferencia Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia, ktorá sa začiatkom novembra uskutočnila v Trenčíne, pritiahla široké odborné i laické publikum nielen zo Slovenska.

„Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy“.

Třetí vydání Edice Otvíráme, nese název „Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy“.
http://www.terezamaxovadetem.cz/nase-pomoc/edice-otvirame/

Ďalšie číslo časopisu Mosty k rodine sa venuje nielen kríze rodín na Slovensku

Najnovšie číslo Mostov k rodine sa venuje téme rodiny a jej kríze, prináša množstvo zaujímavých odborných podnetov o preventívnej podpore rodín i o krízovej intervencii, o sanácii rodín i pomoci tehotným ženám.

(Ne)opustené deti na území mesta Banská Bystrica

Z kazuistiky: Z 21 kritérií monitorovacieho formulára sociálneho ohrozenia tehotnej ženy bolo pomáhajúcou profesionálkou označených 12 (viac než 50 %). Vzhľadom na rodičovskú a rodinnú históriu matky a jej partnera sa predpokladalo, že toto číslo môže mať skutočnú hodnotu miery ohrozenia dieťaťa opustením jeho vlastným rodičom až 100 %.

Asistovaný kontakt dítěte a jeho biologické rodiny

Inspirativní materiál na téma asistovaného kontaktu dítěte žijícího v NRP se svou původní rodinou
Mgr. Veronika Uhlířová

Vztahy sourozenců v náhradní péči

Protože jsme sestry a bratři

Mezinárodní sdružení SOS dětských vesniček

Publikace obsahuje shrnutí výstupů z několika výzkumů týkajících se vztahů sourozenců v náhradní péči. Celá zpráva je k dispozici v 5 jazykových verzích na http://www.sos-childrensvillages.org/What-we-do/Research/Pages/Sibling-r...

Časopis "Můžeš" - téma "Ústavní péče"

Rozhovor s ředitelkou Institutu náhradní rodinné péče Petrou Vrtbovskou
Sloupek senátorky Daniely Filipiové "Prezidentovo veto nechápu"

Veletrh dobré praxe

06.12.2012
07.12.2012

V rámci této akce pŕijedou zahraniční účastníci z Dánska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Slovenska, Rumunska a Velké Británie, aby pŕedstavili systém sociálnè - právní ochrany dètí v daných zemích, vedli workshopy na téma náhradní rodinné péče a služeb pro rodiny a déti a pŕednesli pŕíspèvky ty’/kající se ochrany détí domácím násilím.

Součástí doprovodného programu je mimo jiné promítání filmů s danou tematikou či možnost individuálních konzultací s pŕednášejícími ze zahraničí.

Místo konání: Národní technické muzeum, Technická 6/2710, Praha - Dejvice

Novela zákona o sociálně právní ochraně přijata

7.11.2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna 104 hlasy veto prezidenta republiky. Novela zákona je tímto definitivně schválena.
Text novely je k dispozici na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=11

Abeceda pěstounství

Motivační plakátek o pěstounské péči. Pro výtisky kontaktujte rodinaunas@gmail.com

Práva dětí v alternativní péči

Národní zpráva z vrstevnického výzkumu

Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek

Projekt Práva dětí v alternativní péči – od teorie k praxi se snaží prostřednictvím aktivního zapojení mladých lidí do vý-
zkumu získat poznatky o tom, jak je stávající systém péče a podpory mladých lidí při jejich odchodu do samostatného
života viděn samotnými aktéry, jak hodnotí jeho efektivitu a vstřícnost. Projekt, kterého se zúčastnili mladí lidé z České
Republiky, Polska, Finska a Albánie, přináší nový pohled na systém péče v uvedených zemích a umožňuje navrhovat

Novela zákona o ústavní výchově

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a přijala novelu zákona o ústavní výchově.

Převzato z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=574&CT1=0

První volba rodina

Upřednostňování podpory péče příbuzných

EveryChild a HelpAge Interntional

Tato práce přináší zjištění že většina příbuzenské péče je neformální a proto děti a jejich pečovatelé mohou být opomíjeni socálními službami a nemusí se podílet na benefitech sociálních dávek. Starší pečující osoby mohou narážet na finanční problémy v péči o děti. Přestože vě+tšina pečovatelů má na mysli dobro dětí může se stát že některé děti zejména dívky budou zneužívány a diskriminovány. Práce ukazuje, jaké výhody může přinést podpora a ocenění příbuzenské péče pro děti.

Nejde nám o diagnózu. Tak o čo teda?

V rámci pokračujúceho vzdelávania v oblasti fetálneho alkoholového syndrómu bolo na Slovensku doteraz diagnostikovaných asi 10 detí z pestúnskych a adoptívnych rodín a z profesionálnych rodín.

Slovensko nedostatočne chráni svoje deti pred násilím.

"V našej krajine akoby pretrvávalo presvedčenie, že Slovenska sa problém týrania a sexuálneho zneužívania detí netýka. " uvádza sa v správe vydanej občianskym združením Náruč - pomoc deťom v kríze.

Syndikovat obsah