Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Průvodce náhradní rodinnou péčí

Středisko náhradní rodinné péče

Příručka pro všechny, kteří se chtějí dozvědet základní informace o NRP a hlavně pro všechny, kteří uvažují o přijetí dítěte do rodiny.

Převzato z http://www.nahradnirodina.cz

Pediatr a jeho péče o dítě v náhradní rodinné péči

Manuál prevence v lékařské praxi

Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc., a spolupracovníci
Státní zdravotní ústav
Národní program zdraví
1998
Kapitola o péči pediatra o dítě v NRP obsahuje:

 • Osobnost dítěte v náhradní rodinné péči a její specifika
 • Náhradní rodinná péče a její formy
 • Náhradní rodina a její základní charakteristiky
 • Jak by měl zdravotník přistupovat k osvojenému dítěti a jeho nové rodině
 • Literatura

Celý text na https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3391.html

Systém školských zařízení pro výkon ústavní výchovy

Popis účelu, působnosti, typů, organizační struktury zařízení a další najdete na stránkách
http://www.msmt.cz/socialni-programy/system-skolskych-zarizeni-pro-vykon...

Mojich 16 dní v pohotovostnej náhradnej rodine

Daniela Žilinčíková

Prichádzam do Kielc polnočným rýchlikom. Na stanici ma čaká Zbyšek, pohotovostný „tato“, už sa poznáme niekoľko rokov a vďaka nemu a jeho žene sa môže konať moja dvojtýždňová stáž v Centre pomoci rodine v Kielcach. Pohotovostná rodina mi na ten čas ponúkla ubytovanie. I keď som zvažovala, či ich nebudem zaťažovať, rozhodla som sa prijať ich ponuku.

Ponúkam Vám niekoľko zápiskov z môjho života v tejto výnimočnej rodine.

Přínosy a rizika hostitelské péče

Lucie Kašová
Bakalářská práce studentky ETF

Převzato z http://klimes.mysteria.cz/nrp/#clanky

Studie o dětech v ústavní péči ve východní Evropě a bývalém Sovětském svazu

Richard Carter, EveryChild, 2005

Tato zpráva podává přehled změn, které se v zemích bývalého východního bloku udály během 15ti let poté, co se světová veřejnost dozvěděla o rumunských sirotčincích. Ukazuje, že nadměrné užívání ústavní péče je daleko rozšířenější, než lze tušit z oficiálních statistik.

Celá zpráva je k dispozici pouze v angličtině.

Carter, Richard (2005), Family matters: a study of institutional childcare in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union: London: EveryChild.

Význam uspokojování psychických potřeb dětí v pěstounské péči

prof. PhDr. Jarmila Koluchová DrSc., doc. PhDr. Irena Sobotková CSc.
Pediatrie v praxi 1/2004

Článek se zabývá vztahy dětí přijatých do pěstounských rodin k jejich biologickým rodičům i k pěstounům. Tyto vztahy jsou rozhodující pro nápravu psychické deprivace a pro vytvoření kladně prožívané identity dítěte. Dále jsou uvedeny námitky k návrhu profesionální pěstounské péče v České republice.

Pozn. Článek vyšel v r. 2004, tedy před přijetím novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která zavedla pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Fórum náhradních rodin

Fórum náhradní rodinné péče chce být komunitním a informačním webem diskusním fórem pro všechny pěstouny, osvojitele a sympatizanty s náhradní rodinnou péčí.
http://www.forumnr.cz/

Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice

Miloš Staněk, Median, s.r.o., Nadace Sirius

Nadace Sirius mapuje problematiku pomoci dětem v ČR. Cílem monitoringu je zjistit, které problémy dětí jsou nejnaléhavější, jaké podmínky pro jejich řešení a prevenci poskytuje stát ve své legislativě a jak vnímají potřeby dětí a rodin státní orgány, neziskové organizace, odborná i laická veřejnost.

Sociálně patologické jevy u dětí

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000
PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
Mgr. Jakub Holas
PhDr. Markéta Štěchová
Mgr. Simona Diblíková

Zpráva z výzkumu zabývajícího se dětmi, nad kterými soud vyslovil ústavní nebo ochrannou výchovu.

Převzato z http://www.ok.cz/iksp/publikace.html

Právní a politické dokumenty pro potřebu obhajoby rané péče

Pro Společnost pro ranou péči zpracovala JUDr. Dana Kořínková, Quip - společnost pro změnu, 2008

Přehled dokumentů vztahujících se k tématům

 • Raná péče v ČR
 • Právo dítěte na život v rodině
 • Právo na život v přirozeném prostředí, sociální začlenění, odstranění chudoby
 • Vyrovnání příležitostí lidí s postižením
 • Rovné zacházení, předcházení špatnému zacházení s lidmi závislými na péči jiných osob

Převzato z http://ranapece.cz/literatura_clanky/literatura_clanky.htm

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Středisko náhradní rodinné péče
Problematice romských dětí žijících v ústavní péči se Středisko NRP věnuje již mnoho let. Za tuto dobu se podařilo získat mnoho informací, zkušeností a poznatků, Středisko zpracovalo několik výzkumů i návrhů na změnu systému a péče o tuto skupinu dětí. Své poznatky zpracoval autorský kolektiv pracovníků a přátel Střediska NRP do této publikace.
V teoretické části, zpracované PhDr.Jiřím Kovaříkem, PhD. a Mgr.Martinou Vančákovou se dozvíte o historii Romů a zajimavém výzkumu, který porovnává situaci romských opuštěných dětí po 20 letech.

Péče o ohrožené a znevýhodněné děti v ČR v roce 2008

Hodnocení Střediska náhradní rodinné péče

V roce 2008 se situace v oblasti péče o ohrožené a znevýhodněné děti, především v náhradní rodinné péči, zásadně nezměnila. Stále u nás převažuje ústavní péče nad péčí rodinnou, i když podle Úmluvy o právech dítěte i našich zákonů (např. zákon o rodině) to má být naopak.

Na tuto skutečnost upozorňovalo již delší dobu více nestátních neziskových organizací, které se ochranou práv dětí a péčí o ně zabývají. V roce 2004 vznikla Koalice „Děti patří do rodin", kde jsme definovali nejdůležitější principy péče o ohrožené děti u nás.

Špecializovaná pestúnska starostlivosť v Poľsku ako podpora individuálnej rodinnej starostlivosti o deti so špecifickými potrebami

Daniela Žilinčíková

 • profesionálna pestúnska starostlivosť pre deti so špecifickými potrebami
 • počet detí v starostlivosti: maximálne .3 deti s dysfunkciami, zdravotnými problémami, alebo spoločensky neprispôsobivé)

Špecializovaná pestúnska starostlivosť v Chorvátsku

Daniela Žilinčíková
Podnety z medzinárodného projektu Deinštitucionalizácia detí s vývojovými znevýhodneniami, ktorý realizovala Asociácia pre podporu inklúzie (API) v Záhrebe v Chorvátsku (pre pracovníkov štátnych organizácii, mimovládnych organizácii a pre špecialistov).

Syndikovat obsah