Ústavní péče

Institucionální péče o děti, kojenecké ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, ústavy sociální péče

Zpráva o plnění doporučení Rady Evropy ohledně práv dětí v ústavech

Práva dětí v ústavech

Zpráva o plnění Doporučení Rady Evropy Rec 2005(5) ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních.
Bragi Gudbrandsson

Zpráva shrnuje odpovědi z dotazníků z 42 členských států RE.

Převzato z http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/resinstitutions_en.asp

Doporučení ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních

Doporučení Rec(2005)5 Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních
přijaté Výborem ministrů 16. března 2005 na 919. zasedání náměstků ministrů

Vysvětlující zpráva v angličtině je na http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/rapport_en.asp

Doporučení v češtině ke stažení níže.

Statistika počtu dětí umístěných v zařízeních ochranné a ústavní výchovy

Počty dětí ve všech zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy ve školních letech 2003/04 až 2008/09.

Převzato z http://www.msmt.cz/socialni-programy/statistika-poctu-deti-umistenych-v-...

Transformace institucionální výchovy

Rámcová koncepce MŠMT v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

Postupný proces transformace systému náhradní výchovné péče ve školských zařízeních má v souladu s aktivitami Národního akčního plánu následující hlavní cíle:

Pripútanie v detskom domove?

Mgr. Oľga Šuláková
Psychológ, Detský domov a domov soc. služieb Studienka, Bratislava

V detskom domove, kde prichádzajú deti priamo z pôrodnice, pracujem už vyše 10 rokov. Čím dlhšie tu pracujem, tým viac vnímam a uvedomujem si, že podstatný problém detí v prvom roku života je v oblasti prežívania, v oblasti emócii.

Možnosti využití případové konference v následné péči

Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Hana_Pazlarova,Oldrich_Mato...

Individuální plánování v zařízeních pro výkon ústavní výchovy

Marie Kučerová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Marie_Kucerova.pdf

Další prezentace z konference ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Title=:Projekt%20na%20podporu%20a%20rozvoj%20n%C...

Institucionální péče ve školských zařízeních ústavní výchovy – výzvy a limity

Klára Laurenčíková, MŠMT

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Klara_Laurencikova.pdf

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2008

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ke konci roku 2008 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 418 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 981 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 948 dětí, 52,5 % do vlastní rodiny. Necelá polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.

Převzato z http://www.uzis.cz/download.php?ctg=20&search_name=kojeneck&region=100&k...

Materiály pro práci s traumatizovanými dětmi

Julie Farnam
Materiály vzniklé pro potřeby semináře o terapeutických příbězích.
Více na http://www.vzd.cz/siska-pro-stesti

Poznámky k současné situaci v ústavní výchově dětí

doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Publikováno ve sborníku z kolokvia o náhradní výchově, které se konalo r. 2008 na Právnické fakultě UK v Praze

Seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí v ohrožení

Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna 2008, č. j. 258/2007-LO-SP/96, kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle § 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb.,kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Příčiny dlouhodobých pobytů dětí v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Bc. Michaela Blahutová
Diplomová práce, jejímž hlavním cílem bylo zjistit příčiny dlouhodobých pobytů dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech. Identifikování a podrobné popsání faktorů, které se pravděpodobně podílí na dlouhodobém pobytu dětí v ústavním zařízení a pochopení souvislostí mezi nimi má sloužit k praktickému využití údajů v realitě, ke specifickému zacílení aktivit potlačující tento negativní fenomén.

Individuální plánování u dětí z dětských domovů

PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana Pazlarová
Publikace vznikla v rámci projektu obč. sdružení Člověk hledá člověka Vstup do života.
Převzato z http://www.clovekhledacloveka.cz/vstup-do-zivota.html

Kartičky pro rodiče dětí v dětských domovech

Materiály občanského sdružení STŘEP
Kartičky informují rodiče jednoduchou formou, co je pro jejich dítě důležité. Pomáhají vyznat se v situaci. Vysvětlují důležitost udržení kontaktu mezi rodinou a dítětem. Poskytují informace o tom, kde hledat pomoc a podporu, v praxi pomáhají naplňovat práva dětí i rodičů.
Byly vytvořeny tři verze kartiček pro rodiče tak, aby v nich byly zastoupeny všechny instituce, které do kontaktu s rodiči vstupují - SPOD, dětské diagnostické ústavy a dětské domovy.

Syndikovat obsah