Ústavní péče

Institucionální péče o děti, kojenecké ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, ústavy sociální péče

Prostituce nezletilých dívek v kontextu ústavní výchovy

Obecně prospěšná společnost La Strada Česká republika, která se zabývá problematikou obchodování s lidmi a vykořisťování, publikovala výsledky výzkumu uskutečněného mezi nezletilými dívkami v ústavní výchově v ČR a na Slovensku, který byl zaměřen na jejich zkušenosti s prostitucí.

Ochranná výchova a ústavní výchova

Není možné, aby ochranná výchova uložená podle zák. č. 218/2003 Sb. a ústavní výchova, nařízená podle zák. o rodině byly vykonávány současně. Při střetu obou výchov u téže osoby je nutné vycházet ze zásady, že je li nařízena ochranná výchova podle zák. č. 218/2003 Sb., v době, kdy se dítě mladší patnácti let nebo mladistvý nachází ve výkonu ústavní výchovy, má přednost výkon ochranné výchovy. Ústavní výchovu je přitom nutné podle občanskoprávních předpisů ukončit.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 1158/2007, ze dne 17.10.2007)

Šiška pro štěstí

Terapeutický příběh pro děti z ústavní péče.

Julie Farnam
Autorka je americká sociální pracovnice specializovaná na dětská traumata. Příběh Šiška pro štěstí má dětem odděleným od původní rodiny pomoci pochopit jejich situaci a vypořádat se s ní.
Příběh vznikl během působení Julie Farnam na Karlově univerzitě v Praze v rámci programu výměny lektorů z Fulbrightovy komise, a to ve spolupráci s doc. PhDr. Oldřichem Matouškem, vedoucím katedry sociální práce na Filozofické fakultě a s Fulbrightovou komisí.

Zvyšovanie kvality poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch - zameranie na profesionálne rodiny zamestnancov

Filadelfiová, Jarmila. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava.

Zpráva o analýze potřeb dětských domovů a výchovných ústavů v oblasti výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit

Člověk v tísni – spol. při ČT o.p.s.; projekt Varianty – Interkulturní vzdělávání, modul DD a VÚ; 2002-2003
V rámci modulu DD a VÚ projektu Varianty – Interkulturní vzdělávání realizovaného společností Člověk v tísni jsou uskutečňovány aktivity, které směřují ke zvýšení adaptability svěřenců ústavní výchovy na prostředí občanské společnosti, z níž jsou po dobu svého pobytu v ústavním zařízení ve větší či menší míře vyčleněni.

Náhradní péče na Slovensku a její srovnání s Českou republikou s důrazem na náhradní rodinnou péči

Autorem slovenské části textu je Nadácia Rozum a Cit – zpracovala Mgr. Jana Decká. Autorem české části textu je Občanské sdružení Rozum a Cit – zpracovala Barbora Holá DiS.
Náhradná starostlivosť na Slovensku

  • Základné informácie o formách náhradnej starostlivosti
  • Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia
  • Inštitucionálne zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci štátu
  • Práca mimovládnych organizácií v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti
  • Legislatívna úprava

Děti potřebují rodinu - sborník z konference

Inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami.

Děti z ústavů

Petr Bittner, Jana Havigerová, Ivana Janišová, Hana Langhansová
Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte.

Odebrání dítěte ze sociálních důvodů jako porušení Úmluvy

Mgr. Kateřina Hrubá

Evropský soud pro lidská práva (dále jako „ESLP“) se v jednom ze svých nejčerstvějších rozhodnutí vyslovil ve věci nařízení ústavní výchovy nezletilého

Je příspěvek na úhradu péče výživným?

Mgr. David Zábranský

Tento článek se v širším rámci zabývá pojmem „výživné“ tak, jak je tradován v českém právním řádu

Péče o děti odebírané z biologické rodiny

Systémové doporučení Ligy lidských práv z r. 2007
Materiál se zabývá především ekonomickou efektivitou ústavní péče a porovnává ji s nákladovostí pěstounské péče.
Převzato z http://www.llp.cz/cz/systemova-doporuceni/systemove-doporuceni-c-3-p3

Děti v ústavech: prevence a alternativní způsoby péče

Zpráva Rady Evropy
Rada Evropy schválila zprávu Pracovní skupiny pro ohrožené děti a děti v péči (Working Group on Children at Risk and in Care). Zpráva vedla k přjijetí Směrnice Rady Evropy 2005:05 zabývající se ochranou práv dětí v ústavech.

Nezákonné zakázání styku rodiče s dítětem - vyjádření ombudsmana

Podnět sp. zn.: 3453 /2007/VOP/KP (ze Souhrnné zprávy VOP za rok 2007)

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se dopouští překročení pravomocí, když na základě jeho stanoviska dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí se zákonným zástupcem. K takovému kroku nemá správní orgán zákonné zmocnění, neboť rozhodnutí o zákazu styku dětí s rodičem náleží výlučně do pravomoci soudu.

Hodnocení systému péče o ohrožené děti

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, zveřejněno 16. října 2007
Analýza efektivity fungování systému péče o ohrožené děti vyplývající z průzkumu osudů dětí, které v letech 1995-2004 opustily institucionální péči.

Celý dokument je ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti.aspx

Syndikovat obsah