Ústavní péče

Institucionální péče o děti, kojenecké ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, ústavy sociální péče

Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009
JUDr. Petr Zeman, Ph.D., JUDr. Simona Diblíková, Mgr. Petr Kotulan, Mgr. Jiří Vlach

V rámci výzkumu byla zkoumána převážná většinu případů, v nichž byla v ČR v roce 2007 uložena ochranná výchova, a dostatečný vzorek případů, v nichž byla nařízena ústavní výchova. Na základě analýzy předložených soudních spisů lze souhrnně konstatovat, že v rozhodovací praxi soudů při nařizování ústavní výchovy a ukládání

Návrh opatření k transformaci systému péče o ohrožené děti

Oblast speciálního školství
V rámci diskuze, která se dotýká různých aspektů péče o ohrožené děti v rámci ústavní výchovy včetně koordinace celé problematiky napříč resorty nabízí Diagnostický ústav Hradec Králové k úvaze i posouzení tento návrh:
http://www.ddu-hk.cz/dalsi%20odkazy/navrh.pdf

Systém školských zařízení pro výkon ústavní výchovy

Popis účelu, působnosti, typů, organizační struktury zařízení a další najdete na stránkách
http://www.msmt.cz/socialni-programy/system-skolskych-zarizeni-pro-vykon...

Studie o dětech v ústavní péči ve východní Evropě a bývalém Sovětském svazu

Richard Carter, EveryChild, 2005

Tato zpráva podává přehled změn, které se v zemích bývalého východního bloku udály během 15ti let poté, co se světová veřejnost dozvěděla o rumunských sirotčincích. Ukazuje, že nadměrné užívání ústavní péče je daleko rozšířenější, než lze tušit z oficiálních statistik.

Celá zpráva je k dispozici pouze v angličtině.

Carter, Richard (2005), Family matters: a study of institutional childcare in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union: London: EveryChild.

Sociálně patologické jevy u dětí

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000
PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
Mgr. Jakub Holas
PhDr. Markéta Štěchová
Mgr. Simona Diblíková

Zpráva z výzkumu zabývajícího se dětmi, nad kterými soud vyslovil ústavní nebo ochrannou výchovu.

Převzato z http://www.ok.cz/iksp/publikace.html

Typologie následků psychické deprivace

Zdeněk Matějček
Psychiatrické centrum Praha

Vztah mezinárodního osvojení a ústavní péče o děti v Evropě

Shihning Chou, Kevin Browne
Tato studie zkoumala vztah mezi mezinárodním osvojením malých dětí a ústavní péčí na základě dat ze 33 evropských zemí. 25 zemí poskytlo oficiální statistiky poměru domácího a mezinárodního osvojení a data o ústavní péči dětí do tří let.Výsledky ukazují vztah mezi mezinárodním osvojením (ve vysílající i přijímající zemi) a vysokým počtem dětí v ústavech. Údaje naznačují, že mezinárodní osvojení namísto aby počet dětí v ústavech snižovalo, může přispívat k pokračování užívání stavní péče.

A zase ty klece: opakované noční můry české sociální péče

David Kocman
Článek o problematice používání klecových lůžek v ČR ze zajímavých úhlů pohledu ke stažení na http://www.kvalitavpraxi.cz/deinstitucionalizace.html

Závěrečné práce studentů MU Brno

Vyhledávání podle klíčových slov. Náhradní rodinná péče, dětský domov a další.

http://is.muni.cz/thesis/prace_na_stejne_tema.pl

Studie využití metody EEG biofeedback při úpravě hyperkinetických poruch chování v praxi speciálních školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

PhDr. Pavel Janský a kol.,
Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Hradec Králové

Zdůvodnění potřeby studie a její cíle

Syndrom ADHD je významným rizikovým faktorem při vývoji dětí a k jeho plnému rozvoji dochází v situacích, kdy na primární organické symptomy navazují poruchy sociálního přizpůsobení, mající vyjádření v následných poruchách chováni, vytvářejících sekundární symptomatiku. V takové situaci existuje reálné nebezpečí možné neurotizace jedince, včetně fixace poruch chováni do povahových změn ve smyslu psychopatologizace osobnosti.

Systém náhradní výchovy

Jakub Dvořák
Systém náhradní výchovy je relativne komplikovanou soustavou institucí a orgánu, které se podílejí na výchove detí mimo vlastní nebo náhradní rodinu. Systém je specifický tím, že na nej zevnitr i zvnejšku pusobí na ruzných úrovních mnoho casto i protikladných vlivu, které je velmi nesnadné až nemožné postihnout. Cílem tohoto textu je zachytit soucasný stav usporádání systému a do budoucna reflektovat prípadné zmeny, které se v nem odehrají.

Systém ochrany dětí bez péče rodičů v České republice

Czech Statistical Office (2006), ‘System, in support of children without parental care in the Czech Republic’. Prague: Czech Statistical Office. Country Analytical Report prepared for the MONEE Project, UNICEF IRC.
Zpráva Českého statistického úřadu vypracovaná pro UNICEF v rámci Projektu MONEE v roce 2006.
Zabývá se počty dětí ve všech formách náhradní péče (kojenecké ústavy, dětské domovy, ústavy sociální péče, pěstounská péče včetně SOS vesniček, osvojení) a vývojovými trendy těchto dat.
Navíc obsahuje oddíl o ochraně dětí před násilím.

Bukurešťský projekt rané intervence

Charles A. Nelson, Charles H. Zeanah, Nathan A. Fox, Peter J. Marshall, Anna T. Smyke, Donald Guthrie
Tato studie provnává vývoj dětí žijících v ústavech s vývojem dětí, které byly z ústavů předány do pěstounské péče. Obě skupiny jsou také srovnávány se skupinou dětí, které v ústavu nikdy nebyly a žijí v rumunských rodinách. Studie zahrnuje výzkum vývoje mozku, chování, sociální a emocionální vývoj, kognitivní vývoj, jazykový vývoj a fyzický růst. Cíle studie jsou:

Vliv institucionalizace na vývoj mozku a chování

Video z přednášky Charlese Nelsona z Bostonské univerzity, kde prezentuje výstupy ze sledování dětí vyrůstajících v ústavní péči v Rumunsku.
http://www.uctv.tv/search-details.asp?showID=11858

Od kojeneckých ústavů k dětským centrům a některé další aktuální otázky ústavní výchovy

Výstupy ze semináře

Aktuální otázky péče o děti v zařízeních

Pořádaného Společností sociální pediatrie České lékařské společnosti J.E.Purkyně ve spolupráci s Asociací náhradní výchovy dne 15.11.2007
I.Od kojeneckých ústavů k dětským centrům

  • Současný stav kojeneckých ústavů a dětských domovů v rezortu zdravotnictví
    (dr.Schneiberg, předseda SSP JEP)
  • Dětská centra jako moderní zařízení multisciplinární péče
    (dr.Schneiberg)
  • Stav legislativy v oblasti dětských center
    (dr.Truellová, MZ ČR)
Syndikovat obsah