Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Komunitní péče pro děti oddělené od rodičů

David Tolfree, Save the Children Sweden

Tato práce nabízí desetibodovou analýzu typických negativních rysů ústavní péče ukazujících, jak ovlivňují růst dětí a jejich práva. Tato zjištění z výzkumu jsou ilustrována vlastními slovy dětí. Zahrnují segregaci, diskriminaci a izolaci, které děti v ústavech často pociťují. Dále fakt, že přijetí do ústaavu je často založeno na potřebách dospělých, ne zájmu dětí; nedostatek osobní péče stimulace; nedostatek příležitostí učit se o rolích dospělých; riziko zneužívání a ústavech; nedostatek pozornosti specifickým psychologickým potřebám; a konečně - s ohledem na tyto rysy - fakt, že "ústavní děti" mají často problém přizpůsobit se životu venku z ústavu.

Metodický pokyn k poskytování supervize ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních preventivně výchovné péče

MŠMT
Smyslem supervize ve školských zařízeních institucionální výchovy a ve střediscích výchovné péče je zlepšení multidisciplinární péče o děti a mladistvé, kteří jsou v  zařízeních umístěni nebo kterým je poskytována preventivně výchovná péče, a to prostřednictvím pozornosti věnované kvalitě odborných výkonů jednotlivých pracovníků a odborných týmů těchto zařízení. Supervize je zaměřena na pomoc odbornému a osobnostnímu rozvoji pracovníků, je jednou ze složek jejich dalšího vzdělávání a podporou jejich odborných činností vykonávaných s dětmi a mladistvými (na rozdíl od inspekční činnosti, která je zaměřena především na hodnocení činnosti institucí).

Nové dilemy profesionálnych rodín

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD; Slovenský výbor pre UNICEF

Rozpad Československa v roku 1992 znamenal nielen vytvorenie dvoch samostatných štátov, ale po 47 rokoch aj postupnú zmenu právneho prostredia, v ktorom obyvatelia oboch štátov žijú. V niektorých slovenských legislatívnych ustanoveniach ide zrejme skôr o potrebu navonok deklarovať odlišnosť - a tak máme napr. diagnostické centrá miesto diagnostických ústavov a miesto výchovných ústavov najprv reedukačné domovy a nedávno (od septembra 2008) reedukačné centrá. V niekoľkých iných prípadoch ide o progresívne prvky v systéme výchovy a starostlivosti.

Život po ústavní péči - pokyny

Amici dei Bambini

The need for a tool of this kind comes from the need to increase the quality of the activities implemented to support young people in the residential care system in becoming autonomous. Our research shows that this support is not currently organised, and it is usually left to the good will or personal initiative of individual operators, who decide to accept this burden even outside the scope of their skills.

Analýza financovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch a návrh možných modelov financovania

Mgr. Milan Fico, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Na základe kontraktu s MPSVaR realizoval v priebehu roka 2009 IVPR anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bola analýza financovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských

Národní akční plán péče o ohrožené děti je v první fází své realizace

Tisková zpráva MPSV z 1.3.2010

Profesionální a dobře fungující systém péče o ohrožené děti je prioritou Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009–2011 (NAP). Plánem se průběžně zabývá a jeho plnění hodnotí mezirezortní skupina expertů koordinovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Na posledním jednání 3. února 2010 představil zástupce firmy Heuréka CZ, spol. s r.o. (vítěz veřejné zakázky) Analýzu systému péče o ohrožené děti, která je první fází NAP. Pro to, aby analýza měla vypovídací hodnotu, je třeba nasbírat data od všech zainteresovaných stran, včetně pracovníků, kteří v dané oblasti působí.

Směrnice OSN o náhradní péči o děti

Aktualizováno

Text směrnice OSN v českém překladu, který vydalo SOS sdružení dětských vesniček, ISS a MPSV.
Směrnice byly přijaty Valným shromážděním OSN v listopadu 2009.

O dočasnosti profesionálneho rodičovstva

Renáta Matejová

Niečo sa na Slovensku zmenilo. Celkom nedávno. Nie je to len stúpajúci počet detí v profesionálnych rodinách. Je to niečo podstatnejšie. Nejaký pohyb „vo vnútri“. Uvedomila som si to len túto jeseň. Ťažko sa to chápe a ešte ťažšie uchopuje.

Koncept instituce hostitelství v NRP

Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2003

Zisky hostitelství a jeho přirozený základ

Děti v přirozeném prostředí se každý den setkávají s řadou lidí, kteří nepatří mezi nejužší rodinu, příbuzné a učitele ve škole. Jedná se především o přátele rodičů, sousedy, známé, ale i jiné dospělé – vedoucí kroužků, Skautu, družiny, rodiče kamarádů ap. Všichni tito lidé tvoří svět dětí a často i významně formují, často bezděčnými poznámkami postoje a názory dítěte. Většina tohoto kontaktu se děje neformální cestou, nesleduje žádný bezprostřední cíl a hlavním výchovným prostředkem je uvolněný rozhovor, popřípadě společná aktivita, jako je například sport.

Zpráva expertní skupiny Evropské komise o přechodu od ústavní péče k komunitním službám

Zpráva expertní skupiny nyní i v češtině ke stažení níže!

V celé Evropské unii žije mnoho lidí všech věkových skupin a různého postavení (senioři, děti, lidé s fyzickým nebo mentálním postižením) v institucionálních zařízeních, která mají tendenci izolovat je od společnosti. Nedávné studie a výzkum financovaný Evropskou komisí poskytují důkazy na podporu přechodu od institucionální péče k alternativám komunitních služeb.

Určování nejlepšího zájmu dítěte

Směrnice Rady pro lidská práva OSN pro určování nejlepšího zájmu dítěte
Jednou z hlavních priorit UNHCR je chránit děti, které spadají do jeho mandátu, a v rámci svých možností prosazovat jejich práva. Pro naplnění tohoto cíle musí UNHCR a jeho partneři podporovat zavádění či posilování stávajících komplexních systémů na ochranu dětí.

Kniha Mosty z chudoby

Ruby K. Payne, PhD., Philip DeVol, Terie Dreussi Smith

Rada Evropy volá po deinstitucionalizaci dětí s postižením

Výbor ministrů přijal text doporučující členským státům nadále neumisťovat děti s postižením do ústavní péče a namísto toho dávat přednost životu v komunitě.
Existuje mnoho otázek ohledně slučitelnosti ústavní péče s naplňováním dětských práv. Žádné dítě nemá být umístěno do ústavní péče, výjimkou jsou mimořádné případy. Navíc by ústavní zařízení měla být nahrazena službami poskytovanými v komunitě v rozumném časovém horizontu jako součást komplexního přístupu.

Intenzivní pěstounská péče jako alternativa k ochranné výchově v Anglii

"Multi-dimensional Treatment Foster Care (MTFC)" - pěstounská péče jako multidimenzionální program pochází ze začátku 80. let z USA, státu Oregon. Jedná se o specifický přístup určený pro děti a mladistvé, kteří trpí vážnými poruchami chování, mají zkušenost s trestnými činy, apod.

"Intensive Fostering” - intenzivní pěstounská péče je jedním z takových programů jako alternativa k ochranné výchově pro děti a mladistvé s výraznými potížemi chování a pácháním trestné činnosti. Dá se považovat za komunitní opatření se zaměřením přímo na faktory, které zapříčiňují či přispívají k delikventnímu chování.

Aplikace teorie reakce na ambivalentní podnět v oblasti náhradní rodinné péče

Mgr. Jeroným Klimeš, 2002
Teoretická část mé práce měla za úkol zevrubně popsat nejrozličnější reakce, které subjekt může vykazovat při kontaktu s ambivalentním objektem (ke stažení na http://jeronymklimes.webpark.cz/mojeprace/ ). V praktické části se pokusíme některé z

Syndikovat obsah