Náhradní rodinná péče

Osvojení, pěstounská péče a další rodinné formy náhradní péče

Náhradní rodičia ako laickí poradcovia

O kúsok ďalej na spoločnej ceste

Laickí poradcovia sú živým dôkazom toho, že najlepšou školou je samotný život. Sú to náhradní rodičia, ktorí ponúkajú podporu, pochopenie a akúsi „zhutnenú“ skúsenosť náhradného rodičovstva tým, čo to potrebujú.

Pohľady na partnerstvo rodiča a odborníka

Článok Mareka Roháčka, spoluzakladateľa Návratu, o partnerstve medzi rodičom a odborníkom, ktoré tvorí základ skutočnej pomoci dieťaťu.

Možnosti využití případové konference v následné péči

Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Hana_Pazlarova,Oldrich_Mato...

NRP a děti ve výkladní skříni

Eva Pávková, Openfamily, Brno

Příspěvek ze semináře „Děti v médiích“, který společně organizovali Sdružení SOS dětských vesniček a Informační centrum OSN.

Více o semináři a další příspěvky naleznete na http://sos-vesnicky.cz/index.php?Title=:T%C3%A9ma%20D%C4%9Bti%20v%20m%C3...

Vyhledávání náhradních rodin pro handicapované děti zveřejněním informací o nich

Marie Vodičková, FOD

Příspěvek ze semináře „Děti v médiích“, který společně organizovali Sdružení SOS dětských vesniček a Informační centrum OSN.

Více o semináři a další příspěvky naleznete na http://sos-vesnicky.cz/index.php?Title=:T%C3%A9ma%20D%C4%9Bti%20v%20m%C3...

Význam uspokojování psychických potřeb dětí v pěstounské péči

prof. PhDr. Jarmila Koluchová DrSc., doc. PhDr. Irena Sobotková CSc.
Pediatrie v praxi 1/2004

Článek se zabývá vztahy dětí přijatých do pěstounských rodin k jejich biologickým rodičům i k pěstounům. Tyto vztahy jsou rozhodující pro nápravu psychické deprivace a pro vytvoření kladně prožívané identity dítěte. Dále jsou uvedeny námitky k návrhu profesionální pěstounské péče v České republice.

Pozn. Článek vyšel v r. 2004, tedy před přijetím novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která zavedla pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Závěrečné práce studentů MU Brno

Vyhledávání podle klíčových slov. Náhradní rodinná péče, dětský domov a další.

http://is.muni.cz/thesis/prace_na_stejne_tema.pl

Mediální kampaně na Slovensku

Projekt Adoptujte si náhradnú rodinu

Zámerom projektu Adoptujte si náhradnú rodinu, ktorý zrealizoval Návrat, o.z. bolo reflektovať proces zmeny postojov verejnosti voči opusteným deťom a rodinám, ktoré ich prijali.

Prezentace o náhradní rodinné péči

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Instituty náhradní rodinné péče

Prezentace představuje jednotlivé instituty náhradní péče o dítě v rodině a vysvětluje jejich podstatu a účel (osvojení, pěstounská péče, svěření do péče, za určitých podmínek také poručenství). Poukazuje na význam výchovy dítěte v přirozené rodině. Zdůrazňuje, že všechny instituty náhradní péče je třeba chápat jako náhradní v plném a pravém slova smyslu.

Budování identity dítěte

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.
Vydalo občanské sdružení Rozum a Cit v rámci projektu „Program doprovázení pěstounských rodin“
Ke stažení na http://pestounskapece.cz/aktuality/Prirucka_Id.pdf

Založení Asociace náhradních rodin?

Z různých stran přichází požadavek, aby bylo více slyšet také „hlas náhradních rodičů“. Právě rodiče s řadou zkušeností s výchovou dětí mohou významně přispět k mozaice nápadů a tipů, jak zlepšovat péči o děti žijící mimo vlastní rodinu.

Náhradní péče na Slovensku a její srovnání s Českou republikou s důrazem na náhradní rodinnou péči

Autorem slovenské části textu je Nadácia Rozum a Cit – zpracovala Mgr. Jana Decká. Autorem české části textu je Občanské sdružení Rozum a Cit – zpracovala Barbora Holá DiS.
Náhradná starostlivosť na Slovensku

  • Základné informácie o formách náhradnej starostlivosti
  • Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia
  • Inštitucionálne zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci štátu
  • Práca mimovládnych organizácií v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti
  • Legislatívna úprava

H'ladáme rodičov - aj opustené deti potrebujú rodinu.

Odborná brožura občanského sdruženia Návrat
http://www.navrat.sk/docs/hladame_rodicov_06.pdf

Děti potřebují rodinu - sborník z konference

Inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami.

Mezinárodní organizace pěstounské péče

Informace z celosvětového dění okolo pěstounské péče na stránkách http://www.ifco.info/

Syndikovat obsah